Inleiding

Wat goed dat je dit document leest!
Natuurlijk wil je graag weten onder welke voorwaarden jij zakendoet met Boutique Office.

Boutique Office Nederland is een eenmanszaak, gedreven door Kim van der Kleij.

Boutique Office is onder andere een netwerkclub die kantoorsuites, flexplekken en eventruimtes in gebruik geeft dan wel verhuurt.

Boutique Office werkt met algemene voorwaarden.

Hieronder worden allereerst de begrippen toegelicht die je in dit document tegen kunt komen, zodat daar geen onduidelijkheid over kan bestaan. Verder lees je onder welke voorwaarden Boutique Office haar diensten en/of producten levert.
Voor de leesbaarheid van het document is gekozen om in plaats van ‘opdrachtgever’ in de jij- en wij-vorm te schrijven.

Zijn de bepalingen op onderdelen onduidelijk, schroom niet om je vraag te stellen!

Bedrijfsgegevens

Boutique Office Nederland
Utrechtsestraat 35
6811 LT Arnhem

kim@boutiqueoffice.nl

M.       06 – 48 50 23 43  

KvK-nummer: 74188771

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden komt een aantal begrippen voor die hieronder worden toegelicht:

a) Aanbieding: met een moeilijk woord de rechtshandeling, oftewel het aanbod, (al dan niet mondeling), die na jouw aanvaarding tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).

b) Annulering: Alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.

Artikel 2. Algemeen en toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden, al dan niet met een aanvullende (gebruiks- of huur-)overeenkomst, zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen jou en Boutique Office, waarop Boutique Office deze overeenkomst van toepassing heeft verklaard.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten.
 3. Bij de ondertekening van een offerte of overeenkomst verklaar jij dat je kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden en dat je met deze voorwaarden akkoord gaat. Bij een mondeling aangegane overeenkomst verwijst Boutique Office altijd naar de vindplaats van deze voorwaarden en zal deze zo nodig nazenden.
 4. Jouw eventuele (algemene) voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn dus op voorhand niet van toepassing.
 5. Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Boutique Office, voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken.
 6. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden, – zoals dat zo mooi heet – ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
 7. Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijven alle andere bepalingen volledig van toepassing.
 8. Partijen zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen gevolgd.

Artikel 3. Hoe de overeenkomst/opdracht tot stand komt  

 1. De overeenkomst komt tot stand na jouw (mondeling of schriftelijke) aanvaarding van het aanbod van Boutique Office, inclusief deze algemene voorwaarden.
 2. Tot de datum van totstandkoming van de overeenkomst kun je geen rechten ontlenen aan door Boutique Office gedane uitingen, gevoerde gesprekken, gedane uitlatingen, toezeggingen et cetera, alles in de meest ruime zin van het woord. 
 3. Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weer wat de omvang en inhoud van de opdracht betreft, wat de duur ervan is en wat de gevraagde vergoeding is.
 4. Boutique Office kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Alle aanbiedingen en prijsopgaven door Boutique Office zijn geheel vrijblijvend, tenzij er een termijn van aanvaarding is gesteld.
 6. Eveneens heeft Boutique Office altijd het recht om prijswijzigingen door te voeren.
 7. De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief Btw, tenzij anders aangegeven.
 8. Als jouw aanvaarding op onderdelen afwijkt van het aanbod, dan is Boutique Office daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Boutique Office aangeeft dat dit wel het geval is.
 9. Aanbiedingen en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 10. Aanbiedingen worden gebaseerd op de door jouw verstrekte informatie. Je bent dan ook verplicht alle relevante informatie te geven die van belang is voor het bepalen van het aanbod. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd, want als Boutique Office niet alle juiste informatie heeft, dan heeft zij het recht om het aanbod te herroepen.

Artikel 4. De overeenkomst

 1. Boutique Office verhuurt en levert diensten op basis van een overeenkomst, welke wordt gesloten tussen jou en Boutique Office. De overeenkomst bevat onder andere bepalingen over de duur, de prijzen en eventuele specifieke zaken die van toepassing zijn op de verhuur dan wel de dienst.
 2. Boutique Office verhuurt en levert diensten per uur, per dagdeel, per dag of per maand, maar ook langdurig.

 Artikel 5. Inschakeling van derden

 1. Boutique Office heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (zoals bijvoorbeeld freelancers, specialisten, experts, trainers, adviseurs), zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW[1] wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Als er derden worden ingezet welke van invloed zijn voor de uitvoering van de opdracht, zal Boutique Office zo nodig communiceren.

Artikel 6. Het gebruik

 1. Het gebruik van een flexplek houdt in het gebruik van een flexibele werkplek in een daarvoor aangewezen ruimte bij Boutique Office. Deze plekken zijn niet identiek en er kan geen aanspraak worden gemaakt op een specifieke werkplek omdat deze werkplekken worden gedeeld met meerdere gebruikers.
 2. Het gebruik van een kantoorsuite houdt in het gebruik van een daarvoor aangewezen eigen afgesloten ruimte. Gasten zijn hier – weliswaar met een maximum -toegestaan.
 3. Het gebruik van de eventruimte houdt in het geven van onder meer events, (netwerk)bijeenkomsten, vergaderingen en trainingen.
 4. De overeengekomen vergoeding voor het gebruik van een flexplek en/of kantoorruimte is inclusief:
  • het zakelijk gebruik van de aanwezige internetverbindingen via LAN/WIFI;
  • koffie, thee en water;
  • verwarming;
  • servicekosten;
  • bureaus, bureaustoelen, spreekkamers, z/w printer incl. scanner, beveiligde internetverbinding,
 1. Van jouw gasten wordt verwacht dat zij zich houden aan de huisregels of andere gebruiksregels.

Artikel 7. Betaling

 1. De betaalverplichting ontstaat, zodra er sprake is van een overeenkomst.
 2. Betaling vindt binnen 14 dagen na factuurdatum dan wel via een automatische incasso, tenzij schriftelijk tussen jou en Boutique Office anders is overeengekomen. De betaaltermijn is korter als de dienst binnen 14 dagen is afgenomen, omdat je te allen tijde vooraf betaald dient te hebben.  
 3. Facturatie en betaling gebeurt digitaal.
 4. Betaling vindt plaats voorafgaand aan de dienstverlening.
 5. Als de betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, kun je geen gebruik maken van de dienst en faciliteiten. De dienst kan dan aan een ander worden geleverd.
 6. De eventuele kosten van derden, zoals leveranciers van een lunch, worden ook vooraf in rekening gebracht. Maximaal 3 werkdagen voorafgaand aan jouw boeking, dien je het definitieve aantal deelnemers te melden.
 7. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur dien je binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te melden aan Boutique Office.
 8. Eventuele bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur, schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.
 9. Als je niet tijdig betaalt, ben van rechtswege in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.
  Vanaf dat moment zal Boutique Office aanspraak maken op:
  • de wettelijke rente (of een zelf te bepalen rentepercentage) vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening;
  • de buitengerechtelijke kosten conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten” (zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW).
 10. Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft Boutique Office het recht de uitvoering van de overeenkomst of levering van een product op te schorten. Boutique Office is niet aansprakelijk voor eventuele schade die jij hierdoor lijdt.
 11. Indien hetgeen in voornoemde leden zich voordoet, heeft Boutique Office het recht de kosten die dit met zich meebrengt, naar jou door te voeren.
 12. Eventuele andere bijkomende kosten, zoals gerechtelijke incasso- en executiekosten, zullen eveneens op jou worden verhaald.

Artikel 8. Huisregels

 1. Het huisreglement van Boutique Office is van toepassing op iedere gebruiker en maakt integraal onderdeel uit van de eventuele (gebruiks-/huur-)overeenkomst.
 2. Instructies van (medewerkers van) Boutique Office dien je op te volgen.
 3. Van jou wordt verwacht dat jouw gasten door jou worden geïnformeerd over de huisregels.
 4. Indien je als gebruiker het huisreglement niet naar behoren naleeft, in gebreke bent of je pleegt wangedrag of wanprestatie, heeft Boutique Office het recht te besluiten de overeenkomst buitengerechtelijk eenzijdig en met onmiddellijke ingang op te zeggen.
 5. Jij bent in ieder geval gebreke als jij:
  • jij je beroep of bedrijf geheel of voor een belangrijk gedeelte staakt;
  • enige andere bepaling van de bijbehorende overeenkomst of algemene voorwaarden niet nakomt;
  • enige voorwaarde, verbonden aan een door Boutique Office verleende toestemming, niet in acht neemt;
  • jij de vrije beschikking over jouw vermogen of een gedeelte daarvan verliest;
  • als je geen natuurlijk persoon bent, de rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden of feitelijk geliquideerd;
  • surseance van betaling of faillissement aanvraagt;
  • in staat van faillissement wordt verklaard;
  • een akkoord buiten faillissement aanbiedt of,
  • als er beslag op jouw zaken wordt gelegd.
 1. Boutique Office heeft het recht alle schade en kosten van jou te eisen als gevolg van een in dit artikel bedoelde omstandigheid en als gevolg van tussentijdse beëindiging van bijbehorende overeenkomst.

Artikel 9. Sleutels

Artikel 10. Overmacht

 1. Boutique Office is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting richting jou als zij daartoe gehinderd wordt:
  • als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld,
  • en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 1. Boutique Office kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan een maand, dan heeft iedere partij het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij en voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt, een en ander in overeenstemming met wat verder in deze voorwaarden is bepaald.
 2. Als Boutique Office ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heeft Boutique Office het recht om het reeds nagekomen (respectievelijk na te komen gedeelte) separaat te factureren, indien van toepassing. Jij bent dan verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 3. In geval van overmacht zal Boutique Office zich naar redelijkheid inspannen om jou desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.
 4. Overmacht geeft je als gebruiker geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Boutique Office als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. 

Artikel 11. Intellectueel Eigendomsrechten

 1. Het intellectueel eigendom waaronder copyright (auteursrechten) van alle informatie, beschrijvingen, logo’s en afbeeldingen van Boutique Office ligt bij Boutique Office of is haar in licentie verstrekt door derden.
 2. Het is jou als de gebruiker dan ook niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Boutique Office teksten of delen ervan, afbeeldingen of andere informatie en werken van de website te kopiëren, te gebruiken en/of te verspreiden.

Artikel 12. Ontbinding en annulering

 1. Partijen hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden wanneer ten aanzien van de andere partij;
  • een verzoek tot faillissement;
  • (voorlopige) surseance/uitstel van betaling;
  • of schuldsanering;

wordt ingediend, zonder enige verplichting aan de kant van Boutique Office tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

 1. Boutique Office heeft bovendien het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien:
  • jouw bedrijf is stilgelegd of geliquideerd,
  • er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van jouw vermogen ofwel
  • jij het bedrijf aan derden overdraagt.

Dit geldt onverminderd de aan Boutique Office verder toekomende rechten.

 1. Als gebruiker heb je recht de dienst / reservering enkel schriftelijk of per email en in onderling overleg te annuleren.
 2. Annulering is een feit als Boutique Office de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de bevestigingsmail.
 3. Boutique Office heeft bij annulering het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen, zoals in dit artikel is bepaald. De volgende annuleringsvoorwaarden gelden:
  • Je ontvangt een restitutie van 100% van het oorspronkelijke factuurbedrag indien de ruimte(s) minimaal 14 dagen van tevoren wordt geannuleerd.
  • Je ontvangt een restitutie van 50% van het oorspronkelijke factuurbedrag indien de ruimte(s) minimaal 13 – 7 dagen van tevoren wordt geannuleerd.
  • Je ontvangt geen restitutie van het oorspronkelijke factuurbedrag indien de ruimte(s) minimaal 6 dagen tot en met de gereserveerde datum van tevoren worden geannuleerd.
 1. Naast de kosten vermeld in lid 5 heeft Boutique Office eveneens het recht om de kosten van derden, zoals leveranciers, door te berekenen.
 2. Boutique Office heeft het recht een boeking te annuleren dan wel te verzetten, omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst dan wel er sprake is van overmacht. Denk hierbij expliciet aan ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen binnen de familie- en vriendenkring.
 3. Is Boutique Office toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal Boutique Office zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. Boutique Office zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Alvorens je tot een claim overgaat, dien je met Boutique Office in overleg te treden om tot een oplossing te komen.
 2. Behalve in geval van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Boutique Office, is de aansprakelijkheid van Boutique Office tot de vergoeding van Boutique Office voor de opdracht beperkt, althans tot dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Boutique Office is verder uitsluitend aansprakelijk voor aantoonbare, toerekenbare en directe schade.
 4. Boutique Office kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor mondeling gedane adviezen, uitspraken, etc. die niet op schrift zijn gesteld.
 5. Boutique Office is enkel aansprakelijk tot de hoogte van de uitkering van de verzekeraar. Mocht de verzekeraar onverhoopt niet overgaan tot uitkering, dan is Boutique Office aansprakelijk tot de factuurwaarde van de opdracht.
 6. Aansprakelijkheid van Boutique Office, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 7. Boutique Office kan niet aansprakelijk worden gehouden:
  • Als jij onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt;
  • Door jouw handelen of nalaten;
  • Als je zelf bent afgeweken van adviezen, aangedragen perspectieven, je niet hebt gehouden aan gestelde voorwaarden of eisen, in de meest brede zin van het woord;
  • Tekortkomingen van derden.
  • Eventuele schade toegebracht aan derden door gebruikers van enige ruimte op de locatie van Boutique Office als gevolg van het gebruik daarvan;
  • Vermissing of diefstal van roerende zaken van jou of derden (bij diefstal wordt altijd aangifte gedaan).
 1. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt (onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek).

Artikel 14. Klachten

 1. Boutique Office doet haar uiterste best om het te voorkomen, maar mocht je onverhoopt toch een klacht hebben over Boutique Office, dan ben je verplicht deze klacht binnen 7 dagen na constatering schriftelijk in te dienen bij Boutique Office.
 2. In zeer dringende gevallen (klachten die niet kunnen wachten) kun je dit mondeling kunnen. In dergelijke gevallen kan BOUTIQUE OFFICE verlangen dat de klacht of wens schriftelijk wordt bevestigd.
 3. Als Boutique Office oordeelt dat de klacht gegrond is, zal Boutique Office dit naar beste kunnen proberen te verhelpen.
 4. Klachten geven je niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.
 5. Klachten over geleverde diensten (of producten) kunnen nooit een reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 6. Gebruiker zal klachten en wensen schriftelijk indienen.

Artikel 15. Geheimhouding en privacy

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3.  De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien:
  • Boutique Office verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan;
  • de informatie algemeen bekend wordt;
  • Boutique Office optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 4. Je bent tevens verplicht geheimhouding en vertrouwelijkheid tussen deelnemers onderling te waarborgen. Denk hierbij aan deelnemers van een jaarprogramma die met elkaar (vertrouwelijke) informatie delen.
 5. Persoonsgegevens die Boutique Office bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. Boutique Office houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 16. Wijzigingsbeding en vindbaarheid

 1. Boutique Office heeft altijd het recht om deze algemene voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen of aan te vullen.
 2. Indien deze algemene voorwaarden worden gewijzigd of aangepast, maar hun zakelijke inhoud over het geheel genomen niet wijzigt, dan zijn de nieuwe gewijzigde voorwaarden in plaats van de onderhavige voorwaarden van toepassing.
 3. De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van Boutique Office.

Artikel 17. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt en deze niet als klacht kan worden afgehandeld.
 2. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.
 3. De rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van Boutique Office is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Boutique Office behoudt het recht om een geschil aan een andere rechter voor te leggen.
 4. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook in het geval bij buitenlandse gebruikers.

[1] Artikel 7:404 BW: Indien de opdracht is verleend met het oog op een persoon die met de opdrachtnemer of in zijn dienst een beroep of een bedrijf uitoefent, is die persoon gehouden de werkzaamheden, nodig voor de uitvoering van de opdracht, zelf te verrichten, behoudens voor zover uit de opdracht voortvloeit dat hij deze onder zijn verantwoordelijkheid door anderen mag laten uitvoeren; alles onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.

Artikel 7:407 lid 2 BW: Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben ontvangen, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming in de nakoming, tenzij de tekortkoming niet aan hem kan worden toegerekend.

Artikel 7:409 BW: Indien de opdracht met het oog op een bepaalde persoon is verleend, eindigt zij door zijn dood. Alsdan zijn diens erfgenamen, indien zij kennis dragen van de erfopvolging en van de opdracht, verplicht al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen. Een overeenkomstige verplichting rust op degenen in wier dienst of met wie de opdrachtnemer een beroep of bedrijf uitoefende.